The Danish Ships Preservation Trust

På foranledning af Kulturministeriet blev Skibsbevaringsfonden stiftet den 1.maj 1986 af Træskibs-sammenslutningen, Nationalmuseet og Handels- og Søfartsmuseet.

Hermed samledes ekspertisen på et område som, på trods af Danmarks rige maritime kulturhistorie, ikke havde fået det fintmaskede net af hjælp og støtteordninger, der kendtes fra bygningsbevaring på landjorden.

Fondens formål blev i fundatsens paragraf 3 formuleret således:
1) At bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer.
2) At søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark.

Den vigtigste direkte støtteform er rente- og afdragsfrie lån til ejere af bevaringsværdige fartøjer, der som modydelse accepterer en påtegning i skibets skøde. Hermed opnås i overensstemelse med fodens fundats, at det bliver attraktivt for de udvalgte skibe at forblive i dansk eje, og at Skibsbevaringsfonden har indsigt i skibets fortsatte restaurering.

Foruden at formidle lån, yder fonden også en udstrakt rådgivning for andre danske myndigheder f. eks. Søfartsstyrelsen. Bl.a. har fonden været repræsenteret i en arbejdsgruppe om skibes sikkerhed. Et arbejde der har resulteret i en ny forskrift med navnet Teknisk forskrift om bevaringsværdige skibes sikkerhed.

Skibsbevaringsfonden er primært finansieret af Kulturministeriets Tips- og Lottomidler. Andre fonde har dog været involveret i støtte af enkeltprojekter.


Contact
Tom Rasmussen, Secretariat Director
rasmussen@skibsbevaringsfonden.dk
skibsbevaringsfonden.dk