Logimatic

Logimatic er en ingeniør- og softwarevirksomhed med mere end 25 års global erfaring.

Vi designer, udvikler, sælger, implementerer og sup­porterer egne software- og automationsløsninger. Løsningerne er rettet mod mange forskellige typer virksomheder - fra private til offentlige og fra service til produktion.

Typisk er der rådgivning og konsulentassistance forbundet med løsningerne, og vi er ofte projektleder ved system integrationer og ved udvikling af specialløsninger.


IT baseret Fleet Maintenance & Indkøb

Sertica er Logimatics softwareløsning til effektiv styring og planlægning af vedligeholdsopgaver og indkøb af reservedele i enhver moderne virksomhed.

Løsningen er yderligere optimeret til brug som fleet management system hos rederier og shipping virksomheder. Løsningen dækker både indkøb fra rederikontoret og vedligeholdsaktiviteterne om bord på skibene. Sertica skaber sammenhæng i hele vedligeholds-, rekvisitions- og indkøbsflowet hos rederiet og mod leverandørerne.

Sertica henvender sig til alle brancher, som har behov for at dokumentere, systematisere og skabe overblik over virksomhedens vedligeholdsopgaver.

Systemet giver kunden et optimalt overblik, og dokumenterer historik over vedligeholdsaktiviteter og ressourceforbrug. Det forebygger driftsstop og reducerer omkostningerne hos vores kunder.

Læs mere om Sertica på www.sertica.dk

Maritime Automation and Design

Til det maritime segment leverer vi desuden IPMS - Integrated Platform Management System - til flådeskibe og CMAS - Control Monitoring Alarm System - til kommercielle skibe. Derudover laver vi el- og automationsdesign til alle typer skibe.

Læs mere om vores løsninger inden for automation og design på www.logimatic.dk/Maritim-Automation

Logimatic

Logimatic is an engineering and software company with more than 25 years of experience in a global market.

We design and develop, sell, implement and support in-house developed software and automation solutions. The solutions are geared towards many different types of companies - from private to public and from service to production.

There are usually consultancy services connected with the solutions and we often provide project management during system integrations and for the development of customised solutions. 

IT based Fleet Maintenance & Procurement

Sertica is Logimatic’s software solution for efficient management of planning maintenance tasks and procurement of spare parts in any modern business.

The solution is further optimized for use as a fleet management system for shipping companies and shipping businesses. The solution covers both procurement from shipping offices as well as maintenance activities on board ships. Sertica creates consistency in the entire maintenance, requisitions, and procurement flow of the shipping company and to suppliers.

Sertica is aimed at all sectors that need to document, classify and create an overview of the company’s maintenance tasks.

The system provides the customer with an optimal overview and documents the history of maintenance activities and use of resources. It prevents downtime and reduces costs for our customers.

For more information on Sertica please go to www.sertica.com

Maritime Automation and Design

Towards the maritime segment we supply IPMS – Integrated Platform Management Systems – for naval vessels and CMAS – Control Monitoring Alarm Systems – for commercial ships. In addition, we provide electrical and automation designs for all kinds of ships.

 

Contact
Michael Paarup, Vice Director/COO, Renomatic
Michael.paarup@logimatic.dk
http://www.logimatic.dk